terms-and-conditions

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Modelbus.nl waarin wij de spelregels tussen u en ons hebben opgenomen

Download PDF   Herroepingsformulier + info hier

Lees aandachtig onze voorwaarden door. Ze zijn er voor u en ons.

Alle aanbiedingen, omschrijvingen en prijzen op onze website zijn vrijblijvend. Modelbus.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel verkeerd vermelde prijzen en informatie.

Aandachtspunten:

Uitsluitend nieuwe modellen in de originele fabrieksverpakking  

 • Geen minimale bestelling 
 • Geen toeslag bij kleine bestelling
 • Mogelijkheid tot in depot houden van uw goederen om portokosten te besparen (betaling vooraf)
 • Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief Verzendkosten.
 • Levering in de regel 7-8 dagen na ontvangst bestelling en definitieve betaling.
 • Indien de voorraad niet toereikend is zal Modelbus.nl u een indicatie van de levertijd doen toekomen.  
 • Modelbus.nl hanteert de geldende fabrieksgarantie.

Goederen worden verzonden na ontvangst verschuldigde bedrag.

Afleveringskosten:

Alle bestellingen kunnen altijd opgehaald worden na afspraak zonder extra kosten.

 • Verzendingen met een bestelwaarde van € 150,-- of hoger geen verzendkosten. Verzenden als Standaardpakket.
 • Verzendingen onder Rembours kunnen niet meer gedaan worden.
 • Verzendingen bij vooruit betaling verzendkosten per zending op basis tarieven vervoerder.
 • Verzendkosten bestaan uit de kosten vervoerder en bijdrage in de verpakkingskosten.
 • Betaling via iDEAL en Paypal. Als bijdrage in de kosten rekenen wij een toeslag per betaling.

Retourzendingen

Deze dienen altijd eerst aangemeld te worden bij Modelbus.nl , Verzender betaalt de portokosten (voldoende gefrankeerd). Retourformulier bijsluiten. 

Bestelling

Bij bestellen van niet op voorraad zijnde goederen zijn wij afhankelijk van de door de fabrikant gehanteerde levertijden. Bestelling is opdracht. Bij annulering opdracht brengen wij € 15,-- administratiekosten in rekening.

Binnen Nederland

Wij vragen een bijdrage in de verzendkosten. Deze geldt per bestelling en is gerelateerd aan het totaalbedrag/gewicht van de bestelling.

Buiten Nederland

Modelbus.nl bezorgt ook in het buitenland. Tarieven volgens opgave vervoerder.

Deel leveringen

Wij proberen altijd uw bestelling in één keer af te leveren. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, zodat wij het in meerdere leveringen sturen, dan betaalt u de bijdrage in de verzendkosten.

Leveringsgarantie

Modelbus.nl  streeft naar een levering binnen 7-8 werkdagen na ontvangst van de betaling. Heeft u na die tijd een artikel nog niet in huis, dan ontvangt u automatisch een bericht waarin we de verwachte leverdatum vermelden. Het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons. LET OP: Fabrikanten behouden zich het recht voor om modellen zonder opgaaf van reden te wijzigen, of niet uit te leveren. Vertraging door productieproblemen of vertraging van uit te leveren modellen van en door de fabrikant c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers vallen buiten onze aansprakelijkheid. Uw bestelling blijft in back-order.

Bezorging

PostNL bezorgt uw bestelling, tenzij om geldige reden is gekozen voor een andere partij. Verzending geschiedt op verantwoording klant. Van toepassing zijn de voorwaarden van PostNL of de gekozen koerier.

Verzenden niet als pakket of pakket zeker geeft geen verzendbewijs.

Het doorgeven van een verhuizing tussen het moment van bestellen (oude adres) en het nieuwe adres uitsluitend via e-mail. Komt het pakket retour dan is het opnieuw toesturen van uw pakket op kosten van de besteller. Mocht u nog vragen hebben over de bezorging of levertijden, neem dan contact met ons op via e-mail: info@Modelbus.nl .

Product prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Modelbus.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen.

Leeftijd bepalingen

Al onze producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Door onze producten te bestellen verklaart u, dat u zult voorkomen dat kinderen onder deze leeftijd onze producten hanteren.

Algemene Voorwaarden van Dimako Trading h/o Modelbus.nl, gevestigd te Katwijk Versie geldig vanaf 01-01-2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dimako Trading h/o Modelbus.nl en op iedere tussen Dimako Trading h/o Modelbus.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dimako Trading h/o Modelbus.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dimako Trading h/o Modelbus.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dimako Trading h/o Modelbus.nl erkend.

1.4  Dimako Trading h/o Modelbus.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dimako Trading h/o Modelbus.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3  Aan de leveringsplicht van Dimako Trading h/o Modelbus.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dimako Trading h/o Modelbus.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW en excl. verpakkingskosten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Dimako Trading h/o Modelbus.nl. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Dimako Trading h/o Modelbus.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dimako Trading h/o Modelbus.nl binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 •  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 •  Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 •  Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 •  Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 •  Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 •  Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
 •  Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 •  De levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dimako Trading h/o Modelbus.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dimako Trading h/o Modelbus.nl. Dimako Trading h/o Modelbus.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Dimako Trading h/o Modelbus.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Dimako Trading h/o Modelbus.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dimako Trading h/o Modelbus.nl) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Dimako Trading h/o Modelbus.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4  Indien klachten van de afnemer door Dimako Trading h/o Modelbus.nl gegrond worden bevonden, zal Dimako Trading h/o Modelbus.nl de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Dimako Trading h/o Modelbus.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Dimako Trading h/o Modelbus.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dimako Trading h/o Modelbus.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dimako Trading h/o Modelbus.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Dimako Trading h/o Modelbus.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dimako Trading h/o Modelbus.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dimako Trading h/o Modelbus.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dimako Trading h/o Modelbus.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Dimako Trading h/o Modelbus.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4  Aanbiedingen van Dimako Trading h/o Modelbus.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5  Dimako Trading h/o Modelbus.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1  Een overeenkomst tussen Dimako Trading h/o Modelbus.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Dimako Trading h/o Modelbus.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2  Dimako Trading h/o Modelbus.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dimako Trading h/o Modelbus.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Dimako Trading h/o Modelbus.nl is niet verantwoordelijk voor fouten in de ontwerpen en finale uitlevering van modellen die in het  standaard-programma worden uitgeleverd door de respectievelijke fabrikanten.

10. Overmacht

10.1 Dimako Trading h/o Modelbus.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dimako Trading h/o Modelbus.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  Dimako Trading h/o Modelbus.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dimako Trading h/o Modelbus.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4  Indien Dimako Trading h/o Modelbus.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Dimako Trading h/o Modelbus.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1  Eigendom van alle door Dimako Trading h/o Modelbus.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dimako Trading h/o Modelbus.nl

Zolang de afnemer de vorderingen van Dimako Trading h/o Modelbus.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Dimako Trading h/o Modelbus.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2  De door Dimako Trading h/o Modelbus.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dimako Trading h/o Modelbus.nl of een door Dimako Trading h/o Modelbus.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dimako Trading h/o Modelbus.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dimako Trading h/o Modelbus.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dimako Trading h/o Modelbus.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dimako Trading h/o Modelbus.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Dimako Trading h/o Modelbus.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Dimako Trading h/o Modelbus.nl

Katwijk

Heeft u vragen over deze pagina?
Neem dan gerust contact met ons op. Het contactformulier vindt u
hier

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:  
Dimako Trading
Koninginneweg 6
2225 HK  KATWIJK
info@modelbus.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:
 [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*

Datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten:

Naam:

Adres:


Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.